• Announcements

  • Editing posts   11/20/2016

   [EN] If you want to edit your post after 5 minutes please use "Report post" option above the post and explain what you want to be edited. [PL] Jeśli chcesz edytować swój post po 5 minutach od dodania prosimy użyć przycisku "Zgłoś post" powyżej postu i wyjaśnić co chcielibyście edytować.
  • Spam   11/21/2016

   [EN] We encourage you to report posts you consider as spam or if you think that it violate forum rules. [PL] Zachęcamy do raportowania postów, które uważacie za spam lub takich, które łamią regulamin.

Huckleberry Slavo

Edengrad Team
 • Content count

  89
 • Joined

 • Last visited


Community Reputation

49 Excellent

3 FollowersAbout Huckleberry Slavo

 • Rank
  Advanced Member

Huckleberry Slavo's Activity

 1. Huckleberry Slavo added a topic in Lista zmian   

  0.4 Economy update
  Mapy:
  dodano nową mapę miejską - Red Mesa; (SG)
   
  Zadania:
  w zadaniu “Operacja Kukawka” wymagane jest teraz nie tylko zabicie kukawek na czas, ale również wykorzystanie wytworzonego w tym zadaniu łuku; (KB)
  przywrócono możliwość walki z Zeusem oraz naprawiono dialog z nim po wygranej; (KB)
   
  Przedmioty:
  dodano nowe przedmioty w drzewku gotowania i rolnictwa oraz zaktualizowano te już istniejące; (KP) (SG)
  w drzewku kowalstwa można od teraz wytworzyć szkło; (SG)
  w drzewku budownictwa został dodany budynek marketu; (SG)
   
  Mechanika:
  wprowadzono nowy system rolnictwa: (TM) (MZ) (BD)
  rośliny mają od teraz nowe modele a ich rozwój wygląda bardziej naturalnie i płynnie dzięki rozbudowanemu shaderowi;
  każda roślina będzie określona statystykami wpływającymi na jej rozwój;
  każdy gatunek roślin będzie różnił się od siebie danymi wartościami:
  szybkością rośnięcia;
  tolerancją na pestycydy;
  zakresem optymalnego nawodnienia;
  okresami zwiększonej podatności na choroby;
  sezonowością roślin
  na zdrowie rośliny wpływać będą:
  nawodnienie - każda roślina ma swój zakres optymalnego nawodnienia, który jeśli nie jest utrzymany, ma negatywny wpływa na jej rozwój;
  choroby - roślina może maksymalnie 2 razy w ciągu swego rozwoju zachorować. Brak szybkiej reakcji powoduje duże szkody;
  owady - roślina może 4 razy w ciągu swego rozwoju być celem ataku owadów. Jest to mniejsze zagrożenie niż choroby;
  choroby i owady zwalczyć można nowym typem przedmiotu w grze: pestycydami (zwierzęcymi dla owadów i roślinnymi dla chorób);
  na wzrost wpływać będą:
  zdrowie rośliny
  jakość ziemi (która może być nawożona);
  targowiska zostały dodane: (KB) (TM)
  obiekt targowiska może zostać postawiony tylko w mieście przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w organizacji;
  targowisko umożliwia wystawienie 200 stert (stack) przedmiotów, a każdy kolejny poziom miasta uprawnia do postawienia kolejnego obiektu;
  czas trwania oferty wynosi od 24 do 72 godzin, zależnie od wyboru gracza;
  niesprzedane przedmioty przenoszone są do depozytu, to samo tyczy się kupionych przedmiotów;
  możliwe jest przeglądanie ogłoszeń wystawionych we wszystkich miastach, ale aby kupić przedmiot należy udać się do miasta gdzie został wystawiony;
  ogłoszenia można filtrować tak, aby otrzymać jak najdokładniejsze wyniki:
  za pomocą nazwy:
  umieszczenie znaku * zastępuje dowolny ciąg znaków np. wpisanie frazy J*o zwróci przedmioty takie jak jabłko czy jajko;
  umieszczając słowo w cudzysłowie ograniczasz ściśle wyszukiwanie do podanej frazy np. “Siekiera” zwróci tylko przedmioty o tej nazwie, nie pokaże przedmiotów “Siekiera tarczowa”, “Siekiera z bagnetem” etc.;
  Jeżeli dodasz przed słowem -, przedmioty z tym słowem w nazwie zostaną wykluczone np. łuk -długi zwróci łuki, ale tylko te, które nie posiadają w nazwie słowa długi;
  oddzielając frazy słowem LUB możesz używać kilku zapytań w wyszukiwarce jednocześnie, przykładowo: ruda -srebra LUB cyna pokaże wszystkie rudy oraz cyny, ale wyniki będą pomniejszone o rudę srebra;
  przedziału ceny, typu przedmiotu oraz miasta, w którym znajdują się na sprzedaż;
  przefiltrowane wyniki można sortować po nazwie, ilości, cenie i czasie do zakończenia ogłoszenia;
  stworzono nowy system stanów: (KB) (SG)
  od tej pory stany mają swoją siłę, czas trwania oraz mogą wpływać na poszczególne statystyki postaci;
  większość recept w drzewku gotowania zaktualizowano tak, aby wytworzone jedzenie dawało bonusy do statystyk;
   
  Poprawki błędów:
  wypowiedzenie wojny zabiera już poprawną ilość City Coinów(3); (TM)
  nazwy atakowanych obiektów są teraz wyświetlane w poprawnej wersji językowej; (TM)
  nazwa klucza wymaganego do otwarcia skrzyni wojskowej jest już wyświetlana w poprawnej wersji językowej; (TM)
  naprawiono desynchronizację; która następowała gdy jeden z graczy używał broni dystansowej; (FM)
  poprawiono błędy z licznikami; (KB)
  poprawiono błąd z brakującym tekstem na przycisku okna informacji; (TM)
  poprawiono zachowanie ragdolla w wodzie; (FM)
  naprawiono błąd z niepoprawnym wyświetlaniem czasu po śmierci przy szybkim dobiciu gracza; (FM)
  od teraz łatwiej będzie wejść w interakcję z postacią ogłuszoną na wybudowanym przez gracza obiekcie; (FM)
  poprawiono błąd z niewyświetlającymi się obiektami po wyjściu ze schronu na mapę Lost Highway; (FM)
  komunikaty jak “za mało energii” albo “brakuje surowców” nie będą się już kolejkować jeden za drugim, jeśli ich treść jest taka sama; (FM)
   
  Inne:
  zmieniono animacje wyciągania większości broni przez gracza; (FM)
  dodano nowe animacje do trzymania broni palnych; (FM)
  dodano dźwięki przecierania się ubrania postaci podczas poruszania się; (FM)
  poprawiono sposób wczytywania ikon; (FM)
  gdy gracz będzie ładował się na daną mapę, nie będzie widoczny dopóki nie zakończy się wczytywanie gry; (FM)
  bronie typu kastet czy szpony powinny już znajdować się w obydwu dłoniach po ich założeniu; (FM)
  zakończono pierwszą fazę optymalizacji pamięciowej gry: (FM)
  zasoby będą wczytywane, gdy są potrzebne w grze dzięki temu wszystko będzie się włączać o wiele szybciej;
  zużywana będzie mniejsza ilość pamięci ram;
  uzbrojenie graczy jest wczytywane asynchronicznie, czyli nie powodują przycięcia gry podczas jego zakładania. Jednak przez to nie pojawia się na graczu natychmiastowo;
  okno PDA zostało przebudowane i urozmaicone o nowe funkcje: (TM) (KB) (AR)
  dodano dziennik zadań umożliwiający podgląd wszystkich obecnych i zakończonych zadań, wraz z ich opisami;
  dodano spis samouczków dostępnych w grze tak by gracze mieli do nich dostęp w każdym momencie;
  dodano listę organizacji;
  zmiany i poprawki graficzne UI: (TM) (AR)
  odświeżony wygląd okien;
  ustandaryzowany wymiar i styl poszczególnych elementów (nagłówki);
  od teraz można przerzucać przedmioty z ekwipunku do kontenera oraz z kontenera do ekwipunku za pomocą przeciągania (Drag And Drop);
  odświeżony wygląd ekranu ładowania;
  dodano możliwość przypisywania własnych skrótów klawiszowych. Opcja ta jest dostępna w ustawieniach sterowania; (TM)
  przyspieszono animacje ślizgu, turlania oraz uników; (FM)
  testując w naszym środowisku developerskim, inicjacyjne ładowanie gry (do menu głównego) wczytuje się teraz 4-6 razy szybciej, oraz wykorzystywane jest wielokrotnie mniej pamięci ram.Optymalizacji została poddana nieco ponad połowa zasobów.Komputery z dużą ilością pamięci nie powinny zużywać więcej niż 7GB RAM, gdy przed optymalizacją liczba ta dochodziła do 11GB. Dodatkowo w niedalekiej przyszłości zostanie dodany streaming całych poziomów, co dodatkowo zmniejszy zużycie pamięci, jak i znacznie przyspieszy ładowanie samych lokacji; (FM)
  • 0 replies
  • 76 views
 2. Huckleberry Slavo added a topic in Changelog   

  0.4 Economy update
  Maps:
  added new city map - Red Mesa; (SG)
   
  Quests:
  in quest “Operation: Roadrunner” it is now required not only to kill roadrunners but to use crafted bow for that; (KB)
  possibility of fighting Zeus was restored and dialogue with him after the win was fixed; (KB)
   
  Items:
  added new items in cooking and farming tree. Already existing ones were updated; (KP) (SG)
  added glass to blacksmithing tree; (SG)
  market was added in building tree; (SG)
   
  Mechanics:
  new farming system has been introduced: (TM) (MZ) (BD)
  plants have now new models and their growing looks more natural and smooth thanks to new shader;
  each plant will be described by set of statistics affecting its development;
  each species of plants will differ from each other by the given values:
  grow speed;
  tolerance to pesticides;
  range of optimal hydration;
  periods of increased disease susceptibility;
  seasonality of plants;
  health of the plants will be affected by:
  hydration - each plant has its optimum hydration range, which, if not maintained, negatively affects its development;
  diseases - plant can get ill up to 2 times in the course of its growth. Lack of rapid reaction causes great damage;
  insects - plant may 4 times in its growth be the target of insect attack. Its lesser threat than disease;
  diseases and insects can be tackled with a new type of object in the game: pesticides (animal ones for insects and plant for diseases);
  growth will be affected by:
  plants health
  soil quality (which can be fertilized);
  markets were added: (KB) (TM)
  a marketplace object may be placed only in the city by a person with appropriate permissions in the organization;
  market allows you to put 200 stacks of items in it and each level of the city entitles you to place another market;
  offer duration is between 24 and 72 hours, depending on the player's choice;
  unsold items are transferred to the deposit, the same applies to the items purchased;
  it is possible to view announcements posted in all cities but player need to go to the city where the item is in order to purchase it;
  ads can be filtered to get the most accurate results:
  by name:
  placing an * replaces any string, eg, entering a M* phrase will return items such as an Manioc or Minigun;
  putting the word in quotation marks restricts the search to the given phrase eg "axe" will return only items with this name, will not show items "reinforced axe", "combat axe", etc.;
  if you add - before the word, items with that word in the name will be excluded, eg: -pointy axe will return all axes, but only those that do not have word pointy in the name;
  by separating phrases with words OR you can use several search queries simultaneously, for example: ore-silver or tin will show all ore and tin but the results will be reduced by the ore of silver;
  price range, type of item and city in which they are for sale;
  filtered results can be sorted by name, quantity, price and time left;
  new state system was created: (KB) (SG)
  from now states have their strength, uptime and they can affect character statistics;
  most of crafted food from cooking has been updated to give buffs;
   
  Bug fixes:
  declaring a war cost now appropriate amount of City Coins (3); (TM)
  names of attacked objects are now displayed in correct language version; (TM)
  name of key needed in order to open military chest is now displayed in correct language version; (TM)
  fixed desynchronization; which occurred when one of the players used a ranged weapon; (FM)
  fixed bugs with timers; (KB)
  fixed bug with missing text on info window’s button; (TM)
  fixed the way ragdoll was working when player was in or under water; (FM)
  fixed an issue with incorrect display of respawn timer after death caused by finishing move; (FM)
  from now on it will be easier to interact with character that is stunned on object build by players; (FM)
  fixed bug with objects not rendering after moving from the shelter to the Lost Highway; (FM)
  messages such as "not enough energy" or "lack of resources" will no longer queue up one behind the other if their content is the same; (FM)
   
  Miscellaneous:
  changed animation of unseathing most of the weapon by the player; (FM)
  new animations for holding firearms were added; (FM)
  added rubbing of character clothes while moving; (FM)
  improved loading of icons; (FM)
  player no longer will be visible to others until entire level is loaded; (FM)
  knuckle-dusters or claws should appear in both hands after equipped; (FM)
  first phase of game optimization has been completed: (FM)
  resources will be loaded when needed in the game, so everything will be enabled much faster;
  much less RAM will be used;
  player’s weapons will be loaded asynchronously, meaning they do not freeze the game when equipped. However, models won’t appear on the player immediately;
  PDA window has been redesigned and enhanced with new features: (TM) (AR) (KB)
  added a quest log that allows you to preview all current and completed tasks, with their descriptions;
  added a list of tutorials available in the game so that players will have access to them at any time;
  added list of organizations;
  UI modifications and fixes: (TM) (AR)
  refreshed windows graphics;
  standardized dimension and style of individual elements (headings);
  from now players can move items from inventory to container using drag and drop;
  loading screen window was refreshed;
  added possibility to assign own keybinds. This option is available in the control settings; (TM)
  accelerated animations of slide, roll and dodge; (FM)
  tested in our developer environment, the initial loading of the game (to the main menu) is now 4-6 times faster, and uses much less RAM memory. Slightly more than half of the resources has been optimized. Computers with large amounts of memory should not consume more than 7GB RAM, when prior to optimization this number could reach up to 11GB. Additionally, in the near future, full level streaming will be added, which will further reduce memory consumption and significantly speed up map loading; (FM)
  • 0 replies
  • 44 views
 3. Huckleberry Slavo added a post in a topic [Przedmioty] Nit, mury miejskie, wysokie płoty   

  Nity pojawią się w najnowszej łatce. Dodatkowo zmieniliśmy ilość tworzonych śrub i gwoździ z jednej sztaby żelaza. Dodatkowo nadmienię, że tylko mury miejskie zapewniają bezpieczeństwo jeśli chodzi o przeskakiwanie. Płoty na razie pełnią bardziej funkcję dekoracyjną.
  • 0
 4. Huckleberry Slavo added a post in a topic [GRAFIKA] Woda zbyt wysoko   

  Błąd będzie poprawiony w następnej łatce, dzięki!
  • 0
 5. Huckleberry Slavo added a post in a topic Szkło i Metalowe śmieci   

  Co do szkła, to będzie w najnowszym patchu. Przez błąd nie zauważyliśmy jego nieobecności.
  Na metalowe śmieci mamy już pomysł, ale system do niego potrzebny jest w trakcie budowy. Natomiast wytwarzanie go z niepotrzebnej rudy jest bardzo dobrym pomysłem i poważnie zastanowimy się nad nim.
  • 0
 6. Huckleberry Slavo added a post in a topic [GRAFIKA] Niewidzialna ściana   

  To jest koniec mapy. Poprawię to w taki sposób, aby było widoczne. Dzięki.
   
  • 0
 7. Huckleberry Slavo added a topic in Lista zmian   

  0.3.2
  Zadania:
  można już ukończyć zadanie “Przejścia nie ma”; (TM)
  zadanie “Z motyką na słońce” będzie już możliwe do wzięcia nawet jeśli na początku się je odrzuciło; (TM)
  poprawiono pozycję gracza po przejściu przez drzwi u Bena Rzeźnika w zadaniu “Wegetariańska kiełbasa”; (TM)
   
  Balans:
  zmieniono ilość materiałów potrzebnych do wytwarzania strzał. Od tej pory jest to 10 gałęzi, 10 piór i jedna sztabka żelaza za 10 strzał; (SG)
  zmniejszono prawdopodobieństwo łamania się wytrychów; (FM)
  średnio o 50% zwiększono ilość punktów pancerza Prototypowego zestawu W.A.R.P.; (SG)
  znacznie zwiększono ilość amunicji wytwarzanej ze stali; (SG)
  usprawniono drzewko rusznikarstwa. Dodano również nowe schematy i poprawiono koszt wytworzenia niektórych broni i amunicji. Zmiany nie są finalne; (SG)
  zmniejszono ilość rudy potrzebnej do wytworzenia sztabki żelaza z 5 do 3; (SG)
   
  Mechanika:
  za otwieranie skrzynek dostaje się teraz doświadczenie do drzewka Przetrwania na podstawie ilości kombinacji i poziomie trudności zamka; (FM)
  od teraz przedmioty wypadają z gracza gdy licznik, resuscytacji po upadku dojdzie do zera. Można dobić przeciwnika przyspieszając ten proces; (FM)
  gdy miasto zostanie przejęte, właścicielem wszystkich budowli, staje się lider zwycięskiej strony; (FM)
  od teraz osoby posiadające rangę umożliwiającą “zarządzanie budynkami miasta” mogą niszczyć obiekty znajdujące się w mieście. Powinno to rozwiązać problem z obiektami pozostałymi po kimś, kto opuścił organizację; (TM)
  po przejęciu miasta przez organizację, otrzymuje ono protekcję na 3 dni; (KB)
  umożliwiono zbieranie kamieni ze złóż bez użycia kilofa w sposób podobny do zbierania gałęzi z drzew; (TM) (SG)
   
  Poprawki błędów:
  nie powinna już występować sytuacja, w której po wykonaniu ślizgu nie można było wchodzić na niektóre schody; (TM)
  od teraz nie można użyć opcji odzyskiwania obiektów jeśli jest się przeciążonym; (TM)
  od teraz dostaje się przedmioty związane z zadaniami nawet jeśli jest się przeciążonym;(TM)
  poprawki serwera, które naprawiają jego restartowanie od łatki 0.3.0; (FM)
  zmniejszenie poziomu efektu dopplera w kilku źródłach dźwięku; (FM)
  nałożono korektę serwerowej pozycji gracza gdy jest w ragdollu (postać wyrzucona w powietrze powinna upadać na serwerze w takim miejscu, w jakim upadła u siebie na komputerze); (FM)
  gdy postać strzela z łuku, kości kręgosłupa nie powinny już dziwnie przeskakiwać; (FM)
  poprawiono odtwarzanie dźwięków robota Ar-12; (FM)
  naprawiono algorytm losowania przedmiotów w kontenerach; (TM) (SG)
  złoże miedzi zawiera od teraz rudę, a nie “miedź”; (TM)
   
  Inne:
  po otwarciu mapy lokacji, znacznik gracza jest zwiększany i wraca do swojego zwykłego rozmiaru, dzięki czemu łatwiej będzie odnaleźć się na mapie; (TM)
  od teraz przeciwnicy mają nazwy w dwóch językach, nie tylko w angielskim; (TM)
  • 0 replies
  • 96 views
 8. Huckleberry Slavo added a topic in Changelog   

  0.3.2
  Quests:
  “You shall not pass!” quest can now be completed; (TM)
  “A wild goose chase” quest can now be taken even when player rejected it before; (TM)
  corrected player position after going through the door in Ben the Butcher lair in quest “Vegetarian Sausage”; (TM)
   
  Balance:
  amount of materials needed to produce arrows has been changed. From now on it is 10 branches, 10 feathers and one iron bar for 10 arrows; (SG)
  reduced probability of breaking lockpicks; (FM)
  the amount of armor of the Prototype W.A.R.P.  set was increased by 50% on average; (SG)
  number of ammo crafted from steel was greatly increased; (SG)
  gunsmithing tree has been improved. New blueprints have also been added and the cost of producing certain weapons and ammunition has been improved. Changes are not final; (SG)
  amount of ore needed to craft iron bar was reduced from 5 to 3; (SG)
   
  Mechanics:
  you now get experience in the survival tree for opening crates based on the number of combinations and difficulty level of their lock; (FM)
  from now on, loot drops from player when the resuscitation timer will come to zero. You can knock out your opponent speeding up the process; (FM)
  leader of the winning side becomes owner of all buildings when the city is taken over; (FM)
  from now on, people with the rank which allows of "managing city buildings" can destroy objects in the city. This should solve the problem of objects remaining after someone who has left the organization; (TM)
  city receives 3 day protection after being taken by another organization; (KB)
  it is possible to collect stones from the deposit without the use of a pickaxe in a manner similar to collecting branches from trees; (TM) (SG)
   
  Bug fixes:
  there should be no situation in which, after the sliding, it was impossible to climb some stairs; (TM)
  from now on, you can not use the object recovery option if you are overloaded; (TM)
  from now on, you get quest items even if you are overloaded; (TM)
  added fixes for server restarts after 0.3.0; (FM)
  level of doppler effect in several audio sources has been reduced; (FM)
  fixed player's server position when in the ragdoll (the character thrown into the air should fall on the server side in the same spot as seen locally); (FM)
  when player shoots from the bow, the spine bone should no longer jump strangely; (FM)
  fixed audio of AR-12 robot; (FM)
  fixed the algorithm of drawing objects in containers; (TM) (SG)
  copper deposit contains now ore not just “copper” item; (TM)
   
  Miscellaneous:
  when opening location map, player’s mark is enlarged and returns to its normal size after a while, which makes it easier to find own position on the map; (TM)
  from now on, mobs have names in two languages, not just English; (TM)
  • 0 replies
  • 83 views
 9. Huckleberry Slavo added a topic in Lista zmian   

  0.3.1
  Poprawki błędów:
  przycisk V nie otwiera już okna komend głosowych, które teraz są połączone z oknem gestów pod przyciskiem G; (TM)
  od teraz po wybraniu opcji głosowej okno zamyka się, tak jak to dzieje się w przypadku wybrania gestu;(TM)
  poprawiono rozwijane listy w oknie ustawień, dzięki czemu wszystkie opcje są od razu widoczne; (TM)
  sytuacja, w których kontenery takie jak zwłoki czy szafy są puste, nie powinien już mieć miejsca; (TM)
  naprawiono błąd, przez który czasami znikała podpowiedź "interakcja" na obiektach (FM)
  kontenery takie jak zwłoki czy szafy oraz skrzynki medyczne nie powinny już być zamknięte na klucz; (FM)
  szansa na złamanie się wytrychu została zmniejszona. Powinno pojawiać się również mniej zamkniętych skrzynek na mapach; (FM)
  poprawiono błąd, przez który użycie PPM poza mapą lokacji usuwało lub umieszczało znacznik gracza w złym miejscu; (TM)
  poprawiono błąd przez który gdy raz odrzuciło się wzięcie zadania “Oko za oko”, nie można było go już później aktywować; (TM)
  poprawiono błąd, przez który kwestia dialogowa z Martinem po oddaniu zadania “Wylęgarnia Potworów” uniemożliwiała dalszą grę; (TM)
  • 0 replies
  • 54 views
 10. Huckleberry Slavo added a topic in Changelog   

  0.3.1
  Bug fixes:
  V hotkey no longer opens voice emote window. They are merged with gestures under G key; (TM)
  from now after choosing voice emote, window automatically closes as in case of gestures; (TM)
  fixed dropdown list in settings window so that all options are immediately visible; (TM)
  there should no longer be situation when containers like corpses and closets are empty; (TM)
  containers such as corpses, cabinets or medical boxes should no longer be locked; (FM)
  fixed a bug where sometimes the "interaction" hint on objects didn’t appear; (FM)
  fixed bug whereby using RMB outside the location map removes or places the player's marker in the wrong place; (TM)
  fixed a bug where once the "Eye for eye" task was rejected, it could not be activated later; (TM)
  corrected bug which caused dialogue with Martin after the task of "Hatchery of Monsters" to prevent further gameplay; (TM)
  • 0 replies
  • 55 views
 11. Huckleberry Slavo added a post in a topic zadanie u gertrudy   

  Przekażę to dalej i postaramy się jak najszybciej zmienić ustawienia zadań aby wykluczyć takie błędy w przyszłości.
  • 0
 12. Huckleberry Slavo added a post in a topic [Tutorial Bug] Can't complete Ramsey's task for farming   

  There is new system for farming so you need to place farming bed item on ground first, then plow it (interaction option) and then use seeds on it.
  • 0
 13. Huckleberry Slavo added a topic in Lista zmian   

  0.3.0 - War Update
  Zadania:
  ilość doświadczenia zdobywanego poprzez wykonywanie zadań została znacząco zwiększona; (SG)
  dodano nowe zadanie poboczne w linii fabularnej Gertrudy; (KB) (SG) (KK)
  od dzisiaj, przez 14 dni (do 15.06), możliwe będzie wykonanie powtarzalnego zadania  - resetowanego codziennie. NPC rozpoczynający zadanie znajduje się przed schronem; (KB) (KK) (SG)
   
  Balans:
  znacząco zmniejszono koszt większości umiejętności w drzewku talentów; (SG)
  wszyscy przeciwnicy dają teraz zdecydowanie więcej doświadczenia za ich pokonanie; (SG)
   
  Przedmioty:
  w drzewku budowania dodano 4 nowe pochodnie, które można umieścić na podłożu; (TM) (SG)
  dodano nowy typ przedmiotu: rozpoczynający zadanie. W ekwipunku należy użyć danego przedmiotu, aby aktywować zadanie. Pierwszym przedmiotem z tej kategorii jest ten, który od teraz wypada z Kulawego Joe; (KB) (KK) (SG)
  dodano nowy typ przedmiotu: schemat. Dzięki niemu można uczyć się się umiejętności w drzewkach talentów. Pierwsze schematy pojawią się jako nagroda w zadaniach u Zeusa. (BD) (SG)
  dodano nowy typ przedmiotu - książki. Każda profesja posiada 4 rodzaje książek, po których użyciu uzyskamy doświadczenie w danej dziedzinie; (PB) (TM) (SG)
  każda broń i zbroja mają od tej pory wymagania odnośnie minimalnego poziomu postaci; (SG)
  do drzewka kowalstwa dodano dwa młoty, które są bardzo efektywne w niszczeniu ścian; (SG)
   
  Mechanika:
  dodano nowe możliwości ruchu w postaci skoków na boki klikając dwukrotnie na klawisze kierunkowe, oraz możliwość przeturlania się i wślizgu. Aby się przeturlać, trzeba nacisnąć klawisz skradania podczas biegu. Żeby zrobić wślizg trzeba sprintować i kliknąć klawisz skradania; (FM)
  wprowadzono system otwierania kłódek w skrzynkach; (FM)
  skrzynki graczy będą automatycznie zamknięte na losowy szyfr (który można zmienić), im lepsze skrzynki tym więcej kombinacji; (FM)
  dodano nowe metalowe drzwi i okna z dodatkowymi funkcjami jak np.: wizjer (FM) (MK) (SG)
  od teraz można reanimować swoich poległych towarzyszy; (FM)
  odświeżono sposób siania i dbania o rośliny uprawne, co jest wstępem do zmiany całego systemu: (TM)
  by móc zasiać roślinę, najpierw trzeba wybudować na ziemi obiekt grządki;
  następnie ziemię na grządce trzeba zaorać;
  wybranie nasion z ekwipunku powoduje teraz otworzenie trybu budowania (siania);
  jesteśmy świadomi faktu, że obecne rośliny będą wykraczać rozmiarem poza grządkę, wkrótce pojawią się ich nowe modele;
  rośliny potrzebują teraz więcej czasu i opieki by dojrzeć;
  akcje związane z interakcją z roślinnością zyskają nowe animacje;
  od teraz wyświetlane będą tylko aktualnie możliwe interakcje z rośliną;
  wprowadzono długo oczekiwane wojny miast: (KB)
  nowo założone miasto posiada ochronę przez 7 dni - w tym czasie nie może zostać zaatakowane przez żadną organizację;
  wojny wywoływane są o dane miasto, ale członkowie organizacji atakującej jak również właściciele atakowanego miasta odblokowują pvp na każdej mapie (z wyjątkiem schronu);
  wojnę może wywołać dowolny członek organizacji z odpowiednimi uprawnieniami, kosztuje to jeden city coin, a rozpoczyna się ona po 24 godzinach. Dopiero po tym czasie odblokowane zostanie PvP oraz możliwość atakowania miasta;
  każde centrum miasta ma teraz wytrzymałość, która wraz z rozbudową miasta rośnie;
  jeżeli atakujący miasto zredukują wytrzymałość jego centrum do zera, to wojna zostaje zakończona, a miasto zmienia właściciela na atakującego;
  od teraz skrzynki mają ograniczoną pojemność - tak jak w przypadku ekwipunku pojemność liczona jest po wadze przedmiotów, a nie ich ilości. Różne rodzaje skrzynek mają różną pojemność; (KB)
  dodano depozyt, będzie można z niego korzystać w schronie, jak również na własnych terenach i miastach (wystarczy zbudować odpowiedni obiekt). Niezależnie, w którym miejscu otworzymy depozyt będzie miał on taką samą zawartość. Depozyty również mają ograniczoną pojemność; (KB)
  niektóre przedmioty nabyły nowe możliwości: (KB)
  permanentne przypisanie do postaci - brak możliwości przekazania go innej osobie, a wyrzucenie go niszczy, a nie upuszcza na ziemię, tak jak w przypadku innych przedmiotów;
  przedmioty wielokrotnego użytku - nie niszczą się po jednym użyciu;
  ochrona przed wypadnięciem po śmierci;
  pasek szybkiego dostępu - umożliwia szybki dostęp do wybranych przedmiotów i talentów: (BD)
  można przeciągnąć dowolny przedmiot z ekwipunku oraz talent z drzewka na pasek w celu podpięcia go pod klawisze numeryczne;
  można wyczyścić pole przeciągając jego zawartość poza pasek;
  można użyć przedmiotu/talentu naciskając odpowiadający mu klawisz numeryczny lub po prostu go klikając;
  można wyłączyć wyświetlanie paska w ustawieniach gry;
  podpięte elementy są zapisywane w pliku ActionBarConfig.json w celu łatwego dzielenia się konfiguracjami;

   
  Poprawki błędów:
  jeśli serwer został zresetowany podczas dialogu z npc, po powrocie do gry nie można było ponownie rozpocząć interakcji. Zostało to naprawione; (TM)
  naprawiono błąd przez który wyświetlane obrażenia zadawane graczowi broniącemu się tarczą różniły się od rzeczywistych obrażeń; (TM)
  podjęto kroki by zapobiec sytuacjom, w których gracz był odwrócony o 180 stopni (był do góry nogami). Jeśli jednak taka sytuacja się zdarzy, komenda /unstuck powinna już naprawiać ten błąd; (TM)
  naprawiono błąd przez który znaczniki nad głowami NPC nie były widoczne od razu po zalogowaniu; (TM)
  naprawiono błąd, który umożliwiał branie przedmiotów z kontenerów za pomocą opcji “weź wszystko” nawet gdy postać była przeciążona; (TM)
  naprawiono błąd, który sprawiał, że wyrzucanie przedmiotów, wymagające podzielenia ich zbyt dużej ilości, kiedy gracz był przeciążony, powodowało utworzenie pustego worka z łupami, zamiast wyrzucenia przedmiotów; (TM)
  nie można już skakać podczas dialogów; (TM)
  gdy gracz wyjdzie z organizacji lub założy nową, tag nad jego głową powinien się natychmiast zmienić; (TM)
  naprawiono błąd, przez który gracz mógł wydać w danej umiejętności więcej niż 10 punktów; (TM)
  naprawiono błąd, przez który gracz umierający głęboko w wodzie był wynoszony w górę i nie wykrywał tafli wody, przez co leciał w kosmos; (TM)
  naprawiono błąd, przez który można było stawiać działki wychodzące poza teren miasta; (TM)
  poprawiono oświetlenie w lokacji kopalni niedaleko Lost Highway; (FM) (SG)
  poprawiono błąd, przez który czasem postać w ragdollu zaczynała się dziwnie deformować; (FM)
  czasem zmieniając broń na inną, nie można było zdać obrażeń. Zostało to poprawione; (FM)
  poprawiono pozycję paska życia latających przeciwników tak, by ich nie zasłaniał; (TM)
  poprawiono komunikaty, które w polskiej wersji językowej wyświetlane były po angielsku(TM)

  Inne:
  dodany został nowy wygląd nazw lokacji oraz miast; (TM)dodano samouczek opisujący poszczególne kolory działek; (TM)
  odświeżono wygląd wszystkich podpowiedzi pojawiających się w okienkach. Nie będą już wychodziły poza ekran. W dodatku po najechaniu na przedmiot, pokazują teraz dużo więcej informacji; (BD)
  w oknie organizacji pojawiło się nowe uprawnienie, dotyczące otwierania drzwi. Członek organizacji posiadający to uprawnienie może otwierać wszystkie drzwi znajdujące się na terenie miast zarządzanych przez daną organizację; (TM)
  dodano odgłosy postaci. Na razie do wyboru dostępne są 4 barwy. Okno odgłosów jest otwierane na klawisz "V". Te z opcją "głośny" są słyszalne przez innych graczy z bardzo dużej odległości; (dodatkowo można odgrywać kwestie w różnej wysokości dźwięku poprzez komendę /voice [nazwa odgłosu] [wysokość dźwięku od 0.4 do 2] np.: /voice iDontKnow 1.5); (FM)
  dodano drewniane i metalowe schody; (MK) (TM)
  odświeżono komunikat o śmierci. Wymaga teraz poczekania na odrodzenie oraz umożliwia wybór miejsca odrodzenia; (BD) (FM) (KB)
  na obiektach serwerowych nie będą już pojawiać się opcje "odzyskaj” i “zniszcz" oraz jeśli jest tylko jedna opcja interakcji to wykonuje się ona bez wyświetlania menu; (FM)
  dodano nowe ikony w drzewku krawiectwa; (AR) (TM)
  dodano wyświetlanie nazwy umiejętności gdy najedzie się na jakąś w oknie rozwoju postaci; (TM)
  odświeżono dialogi, zarówno pod względem graficznym jak i w kodzie. W większości przypadków jeśli opcja dialogowa rozpoczyna zadanie, będzie to zaznaczone. Nie powinno już też być problemów ze złym przeskalowaniem okien konwersacji; (TM)
  łóżko postawione przez gracza na swoim terenie może być teraz oznaczone jako punkt odrodzenia; (KB)
  stworzono interfejs graficzny wojen: (BD)
  w głównym panelu miasta można rozpocząć wojnę pod warunkiem, że:
  nie jest to miasto twojej organizacji;
  miasto ma co najmniej 7 dni;
  gracz ma uprawnienia do wywoływania wojen z tym miastem;
  nie jest już prowadzona wojna z tym miastem;
  w oknie zarządzania miastem istnieją też publiczne zakładki wyświetlające dane na temat wszystkich wojen, w których uczestniczy to miasto oraz organizacja;
  spadnięcie z wysokości odejmuje punkty wytrzymałości założonego ekwipunku; (TM)
  od teraz gracz może ustawić na mapie lokacji swój własny znacznik, który będzie widoczny również na minimapie; (TM)
  dodano 7 nowych rodzajów włosów, 3 nowe brody oraz poprawiono błąd z ich odstawaniem od twarzy gracza. Dodatkowo teraz brody będą się ruszały wraz z ruchem ust gracza; (FM) (MS)
  dodano metalowe i drewniane klapy podłogowe by gracze mogli zamykać dostęp pomiędzy piętrami w swoich budowlach; (FM) (MK)
  dodano mury i bramy miejskie w drzewku budownictwa; (FM) (TM) (MK) (SG)
  • 0 replies
  • 107 views
 14. Huckleberry Slavo added a topic in Changelog   

  0.3.0 - War Update
  Quests:
  amount of experience gained for completing quests was greatly increased; (SG)
  added a new side quest in Gertrude's story line; (KB) (SG) (KK)
  from today, for 14 days (to 15.06), it will be possible to do a repetitive quest which reset daily. NPC starting it is in front of the shelter; (KB) (KK) (SG)
   
  Balance:
  skill points required to unlock most abilities in talent tree was greatly reduced; (SG)
  all opponents now give far more experience for defeating them; (SG)
   
  Items:
  4 new torches were added to the building tree, which can be placed on the floor; (TM) (SG)
  added new item type: item that begins quest. Use the item to begin quest. First item in this category is the one from Limp Joe; (KB)
  added new item type: blueprint. Thanks to it, you can learn skills in talent trees. First blueprints will appear as reward in quests given by Zeus. (BD) (SG)
  added new item type - books. Each profession has 4 types of books, which can be used to gain experience in talent tree; (PB) (TM) (SG)
  every weapon and armor have now minimum level required in order to equip them; (SG)
  two new sledgehammers were added in blacksmithing tree. They are very effective against walls; (SG)
   
  Mechanics:
  added new movement capabilities like jumping to the sides by double-clicking the direction keys, and the abilities to roll and slide. You have to press the stealth key during the run in order to roll. To make a slide you have to sprint and click the stealth key; (FM)
  added new system for opening padlocks on containers; (FM)
  player placed boxes will automatically be closed with a random code (which can be changed) - better the boxes, more combinations they have; (FM)
  added new metal doors and windows with additional functions like viewfinder; (FM) (MK) (SG)
  from now on you can resuscitate your fallen brethen!; (FM)
  sowing and care of the crop has been refreshed, which is a prelude to changing the whole system: (TM)
  in order to sow a plant, it is necessary to first build a farming bed object on the ground;
  then the soil on the garden must be plowed;
  selecting seed from inventory now opens the build mode (sowing);
  we are aware of the fact that the current plants are bigger than size of farming beds but new models are on their way;
  plants need more time and care to grow;
  actions related to interaction with plants will receive new animations;
  from now only available interactions with plants will be displayed;
  long awaited city was have been introduced: (KB)
  newly established city is protected for 7 days - at that time it can not be attacked by any organization;
  war goal is to take specific city, but attackers and attacked city owners are pvp flagged on every map (except the shelter);
  war can be declared by any member of the organization with the appropriate permissions, it costs one city coin, and starts after 24 hours. Only after that time pvp and possibility to attack the city will be unlocked;
  every city center have now its own hit points, which increases with the expansion of the city;
  if attackers reduces hit points of city center to 0, then the war is over and the city changes its owner to the invaders side;
  from now on chests have limited capacity - as in the case of equipment, capacity is calculated based on the weight of the items, not on the quantity. Different types of chests have different capacities; (KB)
  added private deposits to the game. Players will be able to use them in the shelter as well as in their own areas and cities (if you build deposit there). Regardless of where player opens the deposit will have the same content. Deposits also have limited capacity; (KB)
  some items have acquired new capabilities: (KB)
  permanent bind to character - impossible of trading it to another person. That kind of items is destroyed after dropping instead of creating loot bag;
  reusable items - can be used more than once;
  protection against dropping out after death;
  action bar - gives quick access to items and talents: (BD)
  you can drag any item from the inventory and the talent from the tree to action bar to bind it under the hotkeys;
  you can clear field by dragging icon out of it;
  you can use item/talent by pressing hotkey or simply clicking icon on action bar;
  displaying of action bar can be turned down in game settings window;
  elements pinned in action bar are stored in ActionBarConfig.json file in order to easily share users configuration;
   
  Bug fixes:
  if server was reset during dialogue with npc, it was not possible to restart the interaction once again. This has been fixed; (TM)
  fixed a bug where the displayed damage when attacking player with shield differed from the actual damage; (TM)
  actions have been taken to prevent situations in which the player was inverted 180 degrees (upside down). However, if this happens, the / unstuck command should already fix it; (TM)
  fixed bug where markers over NPCs head were not visible immediately after login; (TM)
  fixed bug that allowed items to be taken from containers using the "take all" option even when the character was overloaded; (TM)
  fixed a bug, when player had to split item stacks into smaller ones in order to drop them, resulting in spawning an empty loot bag rather than filled with dropped items; (TM)
  you can no longer jump during dialogues; (TM)
  when a player leaves the organization or starts a new one, the tag above his or her head should immediately change; (TM)
  fixed a bug where a player could spend more than 10 points in a given skill; (TM)
  fixed a bug by which player dying in deep water was lifted and did not detect the water collision and thus flew into space; (TM)
  fixed bug which allowed to place plots not entirely in city area; (TM)
  lighting in mines near Lost Highway was fixed; (FM) (SG)
  fixed a bug where sometimes player character in the ragdoll started to deform strangely; (FM)
  sometimes changing weapons to another, you could not deal damage. This has been fixed; (FM)
  fixed the health bar of flying enemies so iit would not cover them; (TM)
  corrected messages which were displayed in english even in polish version of the game; (TM)
   
  Miscellaneous:
  new graphic design for location and city names was added; (TM)
  added tutorial for city plots colors; (TM)
  refreshed appearance of all hints appearing in the windows. They will no longer go out of the screen. In addition to hovering over the object, they now show a lot more information; (BD)
  a new door opening privilege has appeared in the organization window. A member of the organization with appropriate permissions can open all doors within the cities managed by the organization; (TM)
  voice emotes for player characters were added. For now, 4 tones are available. Window with them is bind under "V" key. Those with the "loud" option are heard by other players at a very large distance; (In addition, you can play different sound levels with the command /voice [sound name] [sound pitch from 0.4 to 2], for example: / voice iDontKnow 1.5); (FM)
  added metal and wooden stairs; (MK) (TM)
  death screen was refreshed. There is now timer and option to choose where to respawn; (BD) (FM) (KB)
  interaction on server objects will no longer display “recover” and “destroy” options and if only one choice is available, it is executed without opening menu; (FM)
  added new icons in tailoring skill tree; (AR) (TM)
  display of skill name has been added if you hover mouse over one in character advancement screen; (TM)
  dialogue window was refreshed, both graphically and in code. In most cases, if the dialog option starts the quest, it will be highlighted. There should also be no more problems with bad scaling of conversation windows ; (TM)
  bed placed by the player in area he own may now be marked as a respawn point; (KB)
  graphic interface for wars has been created: (BD)
  in city’s main menu player can start a war if:
  city is not owned by your organization;
  city is older than 7 days;
  player have permission to start a war with this city;
  target city is not at war at the time;
  in the city management window there are also public bookmarks showing all the wars in which city and organization participate;
  falling from a height reduces durability of the equipment; (TM)
  from now on, the player can set his own marker on the location map, which will also be visible on the minimap; (TM)
  added 7 new hair styles, 3 new beards, and fixed the bug with their detachement from the face of the player. Now the beard will move with the player's mouth; (FM) (MS)
  added metal and wooden floor flaps to allow players to close access between floors in their buildings; (FM) (MK)
  city walls and gates were added in building tree; (FM) (TM) (MK) (SG)
  • 0 replies
  • 152 views
 15. Huckleberry Slavo added a post in a topic [Grafika] zapadanie się w górach   

  Dzięki, błąd zostanie poprawiony w najbliższej aktualizacji.
  • 0